અમરનાથ યાત્રા માટે રજીસ્ટ્રેસન શરૂ, જાણો કઈ રીતે અને ક્યાં રજીસ્ટ્રેસન થશે

અમરનાથ યાત્રા બે વર્ષ બાદ ફરી ચાલુ થવાની છે. તેના માટે રજીસ્ટ્રેસન કાલથી એટલે કે 11 તારીખ થી થઈ ગયું છે. આ વર્ષે 43 દિવસ સુધી ચાલશે. એટલે કે 30 જૂનથી ચાલુ થઈ ને 11 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે.

આ યાત્રા માટે રજીસ્ટ્રેસન કરાવવા માટે પંજાબ નેશનલ બેંક, યસ બેંક અને જે.કે બેંક ની શાખામાં રજીસ્ટ્રેસન કરાવી શકાશે. તથા શ્રી અમરનાથ શ્રાઇન બોર્ડની વેબસાઇટ પર પણ રજીસ્ટ્રેસન કરી શકાશે. આ માટે એપ્લીકેશન ફોર્મની સાથે મેડિકલ સર્ટિફિકેટ અને 4 પાસપોર્ટ સાઈજ ફોટા જરૂર પડસે તથા ફી ભરવાની રહેશે.

આ યાત્રા માં 13 વર્ષ થી ઓછી ઉમરના બાળકો, 6 મહિનાથી વધુની ગર્ભવતી મહિલા અને 75 વર્ષથી વધારે ઉમરના લોકોને આ અમરનાથ યાત્રાની પરવાનગી આપવામાં નહીં આવે.

વધુ માહિતી માટે તમે www.shriamarnathjishrine.com જઈને જોઈ શકો છો.

 

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.