મોંઘવારી : CNG અને કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ધરખમ વધારો

કેન્દ્ર સરકારે ગુરુવારે પ્રાકૃતિક ગેસના ભાવમાં બમણો વધારો કરતાં આજે ગેસ કંપનીઓએ પણ ભાવમાં વધારો જાહેર કર્યો છે.

CNG ગેસના ભાવમાં રૂ.5 નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, તેના લીધે આજથી અમદાવાદમા CNG ની કિમત 79.59રૂ થઈ ગઈ છે જે પહેલા 74.59રૂ હતી.

તથા કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ રૂ.250 નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે તેથી નવો ભાવ રૂ.2253 થઈ ગયો છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.