રાજુલાના કાગધામ ખાતે કાગબાપુની પુણ્યતિથી ઉજવવામાં આવશે

રાજુલા તાલુકાના કાગધામ મજાદર ખાતે 6 માર્ચ ના રાેજ કાગ ઉત્સવનુ આયાેજન કરવામાં આવશે. અહી પુ.માેરારીબાપુની ઉપસ્થિતિમાં કાગબાપુની પુણ્યતિથી ઉજવાશે. અહી કાગના ફળીયે કાગની વાતુ તેમજ કાગ એવાેર્ડનું આયોજન કરવામાં આવશે. તથા કચ્છ કાઠીયાવાડ ગુજરાતના નામી કલાકારાે દ્વારા કાગવાણી પ્રસ્તુત કરાશે.

અહી કાગબાપુની 45મી પુંણ્યતિથી નિમીતે તારીખ 6 માર્ચના રાેજ બપાેરે 3 થી 6 સુધી યાેજાનાર આ કાર્યક્રમમા અનવર મીર, યશવંત ગઢવી વકતવ્ય રજુ કરશે. આ કાર્યક્રમનુ સંકલન ચારણી સાહિત્ય અને લાેક સાહિત્યના જાણીતા ડાે.બળવંત જાની કરશે. અહી રાત્રે કાગ પરિવાર દ્વારા મહેમાનાેનુ સ્વાગત કરાશે અને ત્યાર બાદ પુ.માેરારીબાપુના હસ્તે કાગ એવાેર્ડ અર્પણ કરાશે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.