ઢસા જેતલસર વચ્ચે ટ્રાયલ ટ્રેન ચલાવવામાં આવી

ઢસાથી જેતલસર સુધીની બ્રાેડગેજ લાઇનનુ કામ પુર્ણ થઇ ગયુ છે. ત્યારે આજે આ ટ્રેક પર ટ્રાયલ રન કરવામા આવ્યાે હતાે.એક એન્જીન અને એક ડબ્બા સાથેની ટ્રેનને લઈને ટ્રાયલ કરવામાં આવી હતી. કુંકાવાવ, લાઠી, ચિતલને અમદાવાદ સાથે જાેડતી ટ્રેન ફરી શરૂ થાય તેવી લોકો રાહ જાેઇ રહ્યાં છે. ઢસા જેતલસર વચ્ચે બ્રાેડગેજ લાઇન બનાવવામાં ઘણો લાંબાે સમય લાગી ગયાે. સાેમનાથથી જેતલસર સુધી બ્રાેડગેજ લાઇન છે જયારે ઢસાથી બાેટાદ સુધી બ્રાેડગેજ લાઇન અગાઉથી છે. સરકાર દ્વારા લાંબા સમય પહેલા જેતલસરથી ઢસાની મીટરગેજ લાઇનને બ્રાેડગેજમા રૂપાંતરણ કરવાનું કામ શરૂ કરાયુ હતુ જે કામ મહદઅંશે પુર્ણ થઇ ગયુ છે. આ લાઇન પર એપ્રિલ માસમા ફરી પેસેન્જર ટ્રેન શરૂ થઈ જશે. ભુતકાળમા આ રૂટ પર અનેક પેસેન્જર ટ્રેન દાેડતી હતી.

હવે ખીજડીયાથી અમરેલી, ધારી, વિસાવદરવાળી લાઇનનુ બ્રાેડગેજમા રૂપાંતરણ બાકી છે. આ લાઇન પર હજુ મીટરગેજની ટ્રેનાે દાેડી રહી છે. વર્ષાેથી આ લાઇન પર માત્ર સર્વેની વાતાે ચાલે છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.