રાજુલામાં બે સિંહ વચ્ચેની લડાઈમાં એક વર્ષના સિંહબાળનું મોત

રાજુલા તાલુકાના વાવડી ગામની સીમમાથી વનવિભાગ ને એક ખેતર માથી સિંહબાળનાે મૃતદેહ મળી આવ્યાે હતાે. પ્રાથમિક તપાસમાં સિંહબાળનુ માેત ઇનફાઇટના કારણે થયાનુ જાણવા મળ્યું હતુ.

અમરેલી જિલ્લાના અનેક તાલુકામાં વસતા સિહ પરિવારાેમા ઇનફાઇટની ઘટના ઘણીવાર બનતી જોવા મળે છે. આ ઘટનામા સામાન્ય રીતે કાંતાે બે સિહ વચ્ચેની લડાઇ જીવલેણ બની જાય છે અથવા તાે એક સિહ દ્વારા બીજા સિંહના બચ્ચાને મારી નાખવાની ઘટનાઓ વધુ બનતી હાેય છે.

આવી એક ઘટના રાજુલા તાલુકાના વાવડી ગામની સીમમા બની હતી. અહી એક વાડીમાથી એક વર્ષના સિંહબાળનાે મૃતદેહ મળ્યાે હતાે.આ સિંહબાળના શરીર પર અન્ય સિંહ દ્વારા હુમલો કરાયેલ હોય તેવા ઇજાના નિશાનાે જોવા મળ્યાં હતા. તેથી સિંહબાળનુ માેત ઇનફાઇટના કારણે થયુ હોય તેવું પ્રથમ દ્રષ્ટિએ જણાવા મળ્યું હતુ. વનવિભાગ દ્વારા સિંહબાળના મૃતદેહને કબજે લઇ પાેસ્ટમાેર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યું હતું.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.