વિજ વિભાગ દ્વારા વીજ બિલ નહી ભરનાર ખેડૂતોના ટ્રાન્સફોર્મર ઉતારી લેવામાં આવ્યા

રાજુલા તાલુકાના વિસળીયા અને નેસડી ગામના ખેડૂતોએ ખેતીવાડીના વીજ બીલ ન ભરતા વીજ તંત્ર દ્વારા ટ્રાન્સફોર્મર ઉતારી લેવામાં આવ્યા હતા. અહીં વિસળીયા અને નેસડીના ખેડૂતોએ લાંબા સમયથી વીજ બિલ ન ભરતા તેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. વિજ વિભાગએ જણાવ્યુ કે માર્ચ મહિનો પૂરો થઈ ગયો છે. જો કે, કેટલાક ખેડૂતોએ તેમના ખેતીના બિલ ભરવાના બાકી છે. ગ્રાહકોને વારંવાર બિલ ભરવા માટે કહેવામાં આવતું હતું. તેમ છતાં હજુ સુધી બિલ ચૂકવાયું નથી. હવે વીજ તંત્રએ જેના બિલ બાકી છે તેના વીજ ટ્રાન્સફોર્મરો દૂર કરવાની કામગીરી શરૂ કરી છે.

રાજુલા તાલુકાના વિસળીયાના એક ખેડૂત પાસે લાંબા સમયથી રૂ.3.86 લાખનું બાકી હતું.તેમજ નસડીમાં એક ખેડૂત પાસે રૂ. 1.90 લાખનું બાકી છે. જેના કારણે આ બંને ખેડૂતોના ખેતરમાં લગાવેલા ટ્રાન્સફોર્મર વીજતંત્ર દ્વારા દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. અને વીજ પુરવઠો બંધ કરી દીધો હતો. વીજતંત્રએ જેના બિલ બાકી છે તેના વીજ ટ્રાન્સફોર્મર હટાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે ત્યારે ખેડૂતોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.