પોલીસ ભરતીમાં શારીરિક કસોટીની તારીખ બદલવા અરજી કરનાર ઉમેદવારોની અરજી મંજૂર કરાઈ

ગુજરાતમાં ચાલી રહેલ પોલીસ ભરતીમાં PSI અને LRDની ભરતીમાં ફિઝિકલ ટેસ્ટ ચાલી રહી છે. આ ભરતીના કેટલાંક ઉમેદવારોને તેના લગ્નની તારીખ, સરકારી ભરતીની પરીક્ષાની તારીખ અને ફિઝિકલ ટેસ્ટની તારીખ એક જ આવતી હોવાથી PSI તેમજ LRD ભરતી બોર્ડે દ્વારા તારીખ બદલાવવાની અરજીઓ મંગાવવામાં આવી હતી. જેમાં PSI માટે ફિઝિકલ ટેસ્ટની તારીખ બદલવા અરજી કરનાર ઉમેદવારોનું નવું અપડેટ લિસ્ટ પણ https://psirbgujarat2021.in/ પર મુકવામાં આવ્યું છે. જેથી ઉમેદવારો વેબસાઈટ પર જઇને લિસ્ટ ચેક કરી શકે છે.

પોલીસ ભરતીમાં ફિઝિકલ ટેસ્ટની તારીખ બદલવા માટે અત્યાર સુધીમાં 3000 થી વધુ જેટલા ઉમેદવારોની અરજી માન્ય રાખવામાં આવી છે. કુલ ત્રણ તબક્કામાં અરજી માન્ય રાખવામા આવી છે જેમાં પ્રથમ તબક્કામાં 617, બીજા તબક્કામાં 1191 અને ત્રીજા તબક્કામાં 1366 ઉમેદવારોની અરજી માન્ય રાખવામાં આવી છે અને તેઓનું લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. PSI ભરતી બોર્ડ દ્વારા ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવામાં આવેલું છે કે જૂનો કોલલેટર લઈને જ નવી તારીખ મુજબ ફિઝિકલ ટેસ્ટ માટે આવવાનું રહેશે. જે અરજી કરેલ છે તે માટે નવો કોલલેટર ઇશ્યુ કરવામાં આવશે નહીં. તારીખ બદલવા માટે કરવામાં આવેલ બાકી અરજીઓનું લિસ્ટ આગામી દિવસોમાં વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવશે. તારીખ બદલાવવા માટે જે ઉમેદવારોએ અરજી કરી છે તેઓના ગ્રાઉન્ડ એ જ રાખવામાં આવ્યા છે માત્ર તારીખ જ બદલવામાં આવી છે. 3 ડિસેમ્બર થી  29 જાન્યુઆરી સુધી આ પરીક્ષા ચાલવાની છે, જેમાં 12 લાખથી પણ વધારે ઉમેદવારો પરીક્ષા આપવાના છે આ પરીક્ષા રાજ્યનાં 15 મેદાનોમાં લેવામાં આવી રહી છે.આ પોલીસ ભરતીની પ્રક્રિયામાં PSI અને LRD ની કુલ 11 હજારથી વધુ જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.