અમરેલી પંથકમાં ઠંડીમાં વધારો, પારો 9 ડિગ્રી સુધી ગગડિયો

સમગ્ર ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને સૌરાસ્ટ્રમાં પાંચ દિવસ કડકડતી ઠંડી પડવાની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવેલી છે. જેને પગલે આજે અમરેલી શહેરમા ઠંડીનાે પારાે ન્યૂનતમ 9 ડિગ્રી સુધી પહાેંચી ગયાે હતાે. તેના લીધે જનજીવન ઠુંઠવાઇ ગયુ હતુ. આવી કડકડતી ઠંડીથી બચવા લાેકાે તાપણાનાે સહારાે લેતા નજરે પડયા હતા. આવી ઠંડી ને  લીધે લાેકાે આખો દિવસ ગરમ વસ્ત્રાે પહેરીની ફરતા જોવા માળીયા હતા. અમરેલી શહેરમા ગઇકાલે પણ ન્યુનત તાપમાન 10 ડિગ્રી સુધી નાેંધાયુ હતુ.જયારે આજે ઠંડીનાે પારાે ગગડીને 9 ડિગ્રી સુધી પહાેંચી ગયાે હતાે.

કાતિલ ઠંડી પડવાની શરૂઆત થતા લાેકાે ગરમ કપડા પહેરેલા જોવા માળીયા હતા. તાે રાત્રીના સમયે ઠંડીથી બચવા લાેકાે તાપણા સળગાવી અને તેનો સહારાે લેતા નજરે પડયા હતા. શહેરનુ આજે મહતમ તાપમાન 28 ડિગ્રી નાેંધાયુ હતુ. તેમજ પવનની પ્રતિ કલાક સરેરાશ ગતિ 4 કિમીની રહી હતી.

આવી જ રીતે ધારીમા પણ બે દિવસથી તાપમાનનાે પારાે નીચાે ઉતરતા અહી ન્યુનતમ તાપમાન 8 ડિગ્રી સુધી નાેંધાયુ હતુ. વહેલી સવારે અહી પારાે 8 ડિગ્રી સુધી નીચાે ઉતરી જતા લાેકાે ઠુંઠવાઇ ગયા હતા. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે અમરેલીમા શિયાળાની ઋતુમા કેટલાક દિવસાે એવા હાેય છે કે અહીનુ તાપમાન સમગ્ર રાજયમા સાૈથી નીચુ રહે છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.