જ્યાં જુઓ ત્યાં કરચલા : ક્યુબામાં કરોડો કરચલાનો એક શહેર ઉપર કબ્જો

 

કરચલાઓએ દક્ષિણ ક્યુબાના દરિયાકાંઠે સ્થળાંતર કરવાનું શરૂ કર્યું છે. દરિયામાંથી જમીન પર આવતા કરચલાઓએ તેમની વસ્તી એટલી બધી વધારી દીધી છે કે લોકો ગભરાટમાં છે. અગાઉ, કરચલા પ્રજનન માટે સમુદ્રમાંથી બહાર આવતા હતા, પરંતુ તેઓ જમીન પર વધુ ફેલાતા ન હતા. પરંતુ કોરોનાના લોકડાઉનમાં કરચલાઓની સંખ્યા એટલી વધી ગઈ છે કે જ્યાં જુઓ ત્યાં લાખોની સંખ્યામાં કરચલા દેખાય છે.

ક્યુબાની શેરીઓમાં, રસ્તા ઉપર, મેદાનોમાં બધે જ કરચલા જોઈ શકાય છે. સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે જ્યારે વરસાદ શરૂ થાય છે ત્યારે દરિયાની આસપાસની ભીની જમીનમાંથી લાખો લાલ-પીળા અને કાળા કરચલા બહાર આવવા લાગે છે. પરંતુ હવે સ્થિતિ એવી છે કે આ કરચલાઓ સવાર-સાંજ શેરીઓમાં રખડતા હોય છે. ત્યાં એટલા બધા કરચલા છે કે લોકો ચાલી પણ શકતા નથી. વાહનો પસાર થતાં સેંકડો કરચલાઓ મૃત્યુ પામે છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.