અમરેલીની બજારમાં ઉત્તરાયણની ત્તયારી શરૂ, ગત વર્ષ કરતાં આ વર્ષે પતંગના ભાવમાં વધારો

ઉત્તરાયણના જેમ જેમ નજીક આવી રહ્યો છે. તેની સાથે જ અમરેલીની બજારોમાં પતંગ વેચાણના સ્ટોલ ખુલ્લા મુકાયા છે. જુદા જુદા પ્રકારની પતંગ અને માંઝાઓ લોકોના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા છે. પણ ગત વર્ષ કરતા આ વર્ષે પતંગના ભાવમાં 15 થી 20 ટકાનો વધારો જોવા મળે છે. ઉપરાંત ચાઈનીઝ દોરીનું વેંચાણ નહી કરવા વેપારીઓએ નિર્ણય લીધો છે. અમરેલીમાં પતંગનો વેપાર કરતા વેપારીએ જણાવ્યું હતું કે ગત વર્ષે જે પતંગના રૂપિયા 20 હતા તે પતંગના ભાવમાં પાંચ રૂપિયાનો વધારો થયો છે. અત્યારે અમરેલીમાં રૂપિયા 25 થી 60 સુધી પતંગનું વેંચાણ થઈ રહ્યું છે.પણ આ વર્ષે માંઝાના ભાવમાં કોઈ ભાવ વધારો થયો નથી. અત્યારે સફેદ, પીક, કેસરી અને આસમાની એમ ચાર પ્રકારના માંઝાનું વેંચાણ થઈ રહ્યું છે

ઉત્તરાયણના પ‌ર્વ પર બાળકોથી માંડીને યુવાન અને વૃદ્ધ લોકો પણ પતંગ ચગાવતા હોય છે.આકાશમાં પતંગ જ પતંગ જોવા મળતી હોય છે. અત્યારે અમરેલીની બજારમાં 900, 2500 અને 5000 મિટરના માંઝાનું વેંચાણ થઈ રહ્યું છે. ખાસ કરીને લોકો 2500 અને 5000 મિટરના માંઝાની વધુ પસંદગી કરતા હોય છે.

રાજુલા શહેરમાં ઉત્તરાયણ પ‌ર્વ પર જુદા જુદા વિસ્તારમાં પતંગના સ્ટોલ ખુલ્લા મુકાયા છે.અહી પતંગના વેપારીએ જણાવ્યું હતું કે શહેરમાં આ વખત ચાઈનીઝ દોરીનું વેંચાણ નહી કરવાનો વેપારીઓએ નિર્ણય કર્યો છે જો કોઈ વેપારી છાને ખુણે ચાઈનીઝ દોરીનું વેંચાણ કરશે તો પોલીસને જાણ કરાશે. અત્યારે રાજુલાની બજારમાં પતંગ અને માંઝાની ખરીદી શરૂ થઈ ગય છે. આગામી દિવસોમાં ખરીદી વધે તેવી વેપારીઓને આશા છે.

અમરેલીના પતંગના વેપારીએ જણાવ્યું હતું કે અત્યારે તો સ્ટોલ તૈયાર કર્યા છે. માંઝાને જુદા જુદા કલર આપવામાં આવે છે. અત્યારે ખરીદી નહીવત જોવા મળે છે. પણ એક સપ્તાહ પછી પતંગની ખરીદીમાં વધારો થશે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.