અમરેલી જિલ્લાનુ કાેઇ ઉતરાખંડમાં ફસાયુ હાેય તાે તંત્રને જાણ કરવી

ઉતરાખંડમા ભારે વરસાદ અને ભુસ્ખલન થતા અનેક યાત્રિકાે ફસાઇ ગયા છે ત્યારે ઉતરાખંડમા અમરેલી જિલ્લાનુ કાેઇ ફસાયુ હાેય તાે સ્થાનિક વહિવટી તંત્રને જાણ કરવા અનુરાેધ કરાયાે છે. જાે કે માેડી સાંજ સુધીમા આ વિસ્તારનુ કાેઇ ફસાયુ ન હાેવાનુ તંત્રએ જણાવ્યું હતુ.

તંત્રનો સંપર્ક નંબર

ઉતરાખંડમા વરસાદ અને ભુસ્ખલનને પગલે અનેક યાત્રાળુઓ ફસાયા છે. ઉતરાખંડમા હજુ પણ વરસાદની આગાહી હાેય ત્યાંના વહિવટી તંત્રએ યાત્રા અટકાવી દીધી છે. ત્યારે અમરેલી જિલ્લાના કાેઇ યાત્રિકાે ઉતરાખંડમા ફસાયા હાેય તાે તેઓને ઉતરાખંડ એસઇઓસીના નંબર 0135-2710334/5 પર સંપર્ક કરવા તેમજ ઉતરાખંડ ખાતે બેઝ કેમ્પ કે અન્ય કાેઇ ઘાટીમા ફસાયેલા અમરેલી જિલ્લાના પ્રવાસીઓ હાેય તાે અમરેલી જિલ્લા ડિઝાસ્ટર કંટ્રાેલ રૂમ નંબર 02792-230735 પર જાણ કરવા સ્થાનિક તંત્રએ અનુરાેધ કર્યાે હતાે. જાે કે માેડી સાંજ સુધીમા અમરેલી જિલ્લાના કાેઇ પ્રવાસી ઉતરાખંડમા ફસાયા ન હાેવાનુ તંત્રએ જણાવ્યુ હતુ.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.