ગુજરાત સરકારે ત્રણ રાજ્ય પાસેથી નર્મદા યોજનાના કુલ 7225 કરોડ લેવાના બાકી

નર્મદા યોજનાના ભાગીદાર એટલે કે રાજસ્થાન,મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર આ ત્રણ રાજ્યો પાસે થી ગુજરાત સરકારને હજુ પણ 7225 કરોડ રૂપિયા લેવાની બાકી છે, જેમાં રાજસ્થાન સરકાર પાસેથી 556 કરોડ, મહારાષ્ટ્ર સરકાર પાસેથી 1715 કરોડ અને મધ્યપ્રદેશ સરકાર પાસેથી 4953 કરોડ બાકી છે.

છેલ્લા બે વર્ષ માં રાજસ્થાન સરકારે પણ માત્ર 12 કરોડ જ આપ્યા છે જ્યારે મહારાષ્ટ્ર સરકારે 38 કરોડ અને મધ્યપ્રદેશે એક પણ રૂપિયો આપ્યો નથી, કોંગ્રેસ ના ધારાસભ્યએ પૂછેલા પ્રશ્નમાં લેખિત ઉત્તર આપતા સરકારે કબુલ્યું હતું કે રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર સરકાર પાસેથી 7225.10 કરોડની રકમ વસુલવાની બાકી છે. જ્યારે અત્યારસુધી સરકારને આ ત્રણ રાજ્યો પાસેથી માત્ર 50.57 કરોડ ની રકમ ચૂકવવામાં આવી છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.