નિર્લિપ્ત રાય સાહેબને અમરેલીની જનતા દ્વારા આપવામાં આવેલી વિદાય, જુઓ વિડિયો

તારીખ. 05/04/2022 ના રોજ નિર્લિપ્ત રાય સાહેબની અમરેલી થી ગાંધીનગર ખાતે બદલી થતા અમરેલીની જનતા દ્વારા ભવ્ય વિદાય આપવામાં આવી હતી.

video : SP AMRELI <Twitter Page>

 

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.