ધારી ડેપોના એસ.ટી. કર્મચારીઓ એ આપી માસ સીએલ પર ઉતરવાની ચીમકી

ધારી ડેપો ખાતે આજરોજ રિશેષના સમય દરમિયાન એસટીના કર્મચારીઓ દ્વારા એકત્ર થઇ વિવિધ માંગણીઓને લઇ સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં માંગણીઓ નહીં સંતોષાય તો આગામી તા. ૮-ઓક્ટોબરથી માસ સી.એલ. પર ઉતરી જવાની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી હતી. એસ.ટી. કર્મચારીઓ દ્વારા રાજ્યના તમામ કર્મચારીઓની જેમ એસ.ટી.ના કર્મચારીઓને ર૮% ડી.એ. આપવું, વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓને બે વર્ષથી બોનસ નથી મળ્યું તે તાત્કાલિક આપવું, ડ્રાઇવર અને કંડક્ટરને ૧૯૦૦ ગ્રેડ પે આપવું, ફિક્સ પેના કર્મચારીઓને ૧૬,પ૦૦ના બદલે ૧૯,૯પ૦ આપવા સહિતની વિવિધ માંગણીઓ કરવામાં આવી છે. આ મામલે અગાઉની માફક એસ.ટી.ના પૈડા થંભી જવાના ભણકારા વાગી રહ્યા છે.

By Sanjog News

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.