અમરેલીના લોકોએ નિહાળીયું આકાશમાંથી ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન, બે દિવસ સુધી દેખાયું

અમરેલીમા મકરસંક્રાંતિના દિવસથી અહી સાંજના 7:33 થી 7:37 દરમિયાન આકાશમાથી પસાર થતા ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશનને નિહાળી અને લોકોએ મજા માણી હતી. ન્યૂજ દ્વારા જાણવા માળિયું હતું કે ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશનએ પૃથ્વીની નીચી ભ્રમણકક્ષામા માેડયુલર સ્પેસ સ્ટેશન છે. અને આ એક બહુરાષ્ટ્રીય સહયાેગી પ્રાેજેકટ છે. જેમા જુદીજુદી પાંચ અવકાશી એજન્સીઓ જેવી કે નાસા, રાેસકાેસમાેસ, જાકસા, ઇએસએ, સીએસએ વિગેરે સ્પેસ સ્ટેશનની માલિકી અને ઉપયાેગ આંતર સરકારી સંધીઓ અને કરારાે દ્વારા સ્થાપિત થાય છે.

આકાશમાં દેખાયું ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન

સ્પેસ સ્ટેશન માઇક્રાેગ્રેવીટી અને અવકાશ, પર્યાવરણ સંશાેધન પ્રયાેગશાળા તરીકે કામ કરે છે. જેમા ખગાેળશાસ્ત્ર, હવામાન શાસ્ત્ર, ભાૈતિક શાસ્ત્ર તેમજ અન્ય ક્ષેત્રાેમા વૈજ્ઞાનિક સંશાેધનાે હાથ ધરવામા આવે છે. અમરેલી જિલ્લા લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા પણ સોશ્યિલ મીડિયા મારફત મેસેજ મોકલી વિદ્યાર્થીઓને આ નજારો જોવા માહિતી પૂરી પાડી હતી.

સ્પેસ સ્ટેશન ક્યારે દેખાયું

ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન તારીખ 14ને શુક્રવારે સાંજે 7:33થી 7:37 દરમિયાન અમરેલીના આકાશમાથી પસાર થયુ હતુ. અહી પતંગ રસીયાઓએ પતંગની સાથે સાથે આ નજારાે પણ નિહાળ્યાે હતાે. આ ઉપરાંત તારીખ 15ના રાેજ સાંજે 6:45થી 6:51 દરમિયાન પણ જાેવા મળ્યું હતુ. લાેકાે અગાઉથી જ અગાસી પર ચડી ગયા હતા અને આકાશમાથી પસાર થતુ ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન નિહાળ્યું હતુ.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.