રાજુલાના ભચાદર પાસે મોરનો શિકાર કરનાર દંપતી ઝડપાયું, દંપતિએ બે માેરનો શિકાર કર્યાે હતો

રાજુલા વનવિભાગની રેન્જ વિસ્તારના ભચાદર ગામ નજીક એક દંપતી મોરનો શિકાર કરતા હોવાની બાતમી મળી હતી. આ પ્રકારની માહિતી બાદ રાજુલા રેન્જના ઇન્ચાર્જ આર.એફ.ઓ.સહિત વનવિભાગ સ્ટાફ સાથે તપાસ કરતા આ બંને પતિ પત્ની મોરનો શિકાર અને દાતરડા સાથે મળી આવતા બંને સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

દંપતિની ધરપકડ કર્યા બાદ આજે અદાલતે આ દંપતિને જામીન પર છાેડવા ઇનકાર કર્યાે હતાે. ભચાદરની સીમમાથી હરેશ ધીરૂભાઈ વાઘેલા અને તેની પત્ની જયાબેનને વનવિભાગે માેરના શિકાર સાથે ઝડપી લીધા હતા. બંને શખ્સાેએ વનતંત્રને જણાવ્યું હતુ કે તેણે માેરને પકડી તેની ડાેક મરડી નાખી મારી નાખ્યાે હતાે. અને ત્યારબાદ દાતરડા વડે ડાેક કાપી નાખી પ્લાસ્ટિકની થેલીમા ભરી શિકાર પાેતાના ઘરે લઇ જતા હતા. બંનેએ માેરનાે નિર્દયી રીતે શિકાર કર્યાે હાેય વાઇલ્ડ લાઇફ એકટની જુદીજુદી કલમ હેઠળ ગુનાે નાેંધાયાે હતાે. આજે બંનેને અદાલતમા રજુ કરાતા તેમણે જામીન અરજી કરી હતી. પરંતુ સરકારી વકિલની દલીલ માન્ય રાખી અહીની અદાલતે તેમને જામીન પર છાેડવાનાે ઇનકાર કરી જેલમા ધકેલી દીધા હતા.મોરના શિકાર બદલ 3 થી 7 વર્ષની સજાની જોગવાઈ છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.