ગુજરાતમાં 57 આઈપીએસની બદલી, 20 આઈપીએસની બઢતી સાથે બદલી, વાંચો કોની ક્યાં બદલી

આજે ગુજરાતમાં 57 IPSની બદલી, જ્યારે 20ની બઢતી થઈ છે. એમાં 9 DySP, જેઓ વેઈટિંગ ફોર પોસ્ટિંગ હતા તેમને બદલી કરીને પોસ્ટિંગ આપવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારે એકસાથે 20 જિલ્લાના પોલીસ વડાની બદલીના આદેશ આપ્યા છે. જે જિલ્લાના પોલીસ વડાની બદલી થઈ છે તેમાં સુરત, મહેસાણા, કચ્છ પૂર્વ, દાહોદ, દ્વારકા, સુરેન્દ્રનગર, અમરેલી, પાટણ, મોરબી, ગાંધીનગર, ગીર સોમનાથ, નર્મદા, રાજકોટ, વડોદરા, તાપી, ભરૂચ, બનાસકાંઠા, પંચમહાલ, ભાવનગર, બોટાદ.

 

 

 

 

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.