2 વિઘામાં ડ્રેગન ફ્રૂટનું વાવેતર, 2 વર્ષમાં 8.5 લાખની કરી કમાણી

અમરેલીથી ૧૨૫ કિ.મી આવેલ કેશોદ શહેરની મધ્યમાં ટીલોરી નદી આવેલી છે ત્યાં નદી કાંઠે મુનાભાઈ શામજીભાઈ કોટડીયાએ 2 વર્ષ પહેલાં ડ્રેગન ફ્રૂટનું વાવેતર 2 વિધામાં કર્યું હતું. જેમાં તેમણે સીમેન્ટ પોલ ઉભા કરીય હતા તે પોલની સંખ્યા 400 હતી તેની ઉપર 400 રોપાનું 4 લાખના ખર્ચે ડ્રેગન ફ્રૂટનું વાવેતર કર્યું હતું. મુનાભાઈ ખેડૂતે 2 વર્ષ બાદ 8.5 લાખની કમાણી કરી છે. આજે તેઓ રોપા તૈયાર કરી વેંચાણ કરી તેની આવકમાં વધારો કરી રહિયા છે.

ડ્રેગન ફ્રૂટની ખેતી

મુનાભાઈ જણાવે છે કે ડ્રેગન ફ્રૂટના છોડને તે ટપક પદ્ધતિ દ્વારા પાણી આપે છે અને દર 5 દિવસે પાણી આપે છે અને મૂળમાં ખાતર માટે માત્ર છાણિયાં ખાતરનો જ ઉપયોગ કરે છે. ડ્રેગન ફ્રૂટ આવવાની સીજન એપ્રિલથી નવેમ્બર સુધી ચાલું રહેતી હોય છે. જેમ વર્ષો જતાં તેમનું ઉત્પાદન વધતું જાય છે. આ મુનાભાઈ ખેડૂતે પ્રથમ વર્ષે માત્ર 4 લાખનો ખર્ચ કર્યા પછી જાતે જ ડ્રેગન ફ્રૂટની માવજત કરતાં હતા. મુનાભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મેં જાતે જોખમ ખેડી વાવેતર કર્યું હતું અને સારો એવો ફાયદો થયો છે. મુનાભાઈની જેમ દરેક ખેડુતે આધુનિક ખેતી અપનાવવી જોઈએ.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.