લીલીયાના નાવલી બજારમાં ગટર સુવિધા નથી, પાણી ઘરમાં પ્રવેશે છે

લીલીયામા આગેવાનાે રજુઆત કરી થાકી ગયા છે. પરંતુ હજુ સુધી તંત્ર દ્વારા ભુગર્ભ ગટરનાે પ્રશ્ન ઉકેલાયાે નથી. અનેક વખત રજુઆત બાદ તંત્રએ ભુગર્ભ ગટર સાફ કરવા લાખાેના ખર્ચે મશીનરી વસાવી છે. અહી કર્મચારીઓ મશીન મારફત ગટરની સફાઇ પણ કરે છે. પરંતુ તેમ છતા ફરી ગટરાે ઉભરાવા લાગે છે.

અહીની મેઇન બજાર, કિકાણી પ્લાેટ, ગઢ શેરી, સંધી સાેસાયટી, વેલનાથપરા, સાંઇનાથ પરા, મફતપરા, લાઠી રાેડ, આદર્શ સાેસાયટી, વિવેકાનંદ સાેસાયટી, બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તાર, હનુમાનપરા વિગેરે વિસ્તારમા હજુ પણ પરિસ્થિતી એમની એમ જ છે. આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે અગાઉ અનેક વખત આદાેલનાે કરાયા છે. તેમ છતા તંત્રનુ પેટનુ પાણી હલતુ નથી. હાલ તાે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા જેસીબીની મદદથી નાવલી બજારમા સાઇડમા જુની ગટર ખાેલી પાણીના નિકાલ માટે વ્યવસ્થા કરી છે. લાેકાે પણ દુકાનાે કે કેબીનની બહાર તેમજ ઘરનુ પાણી બહાર કાઢવા લાગ્યા છે. જેથી લાેકાેને હવે એવુ લાગી રહ્યું છે કે જુની ગટર ફરી કાર્યરત થશે. તસવીર- મહેશ દવે

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.