લીલિયામાં ગટરના પાણી સડકો ઉપર, લોકો બજારમાં જવાનું ટાળે છે

લીલીયામા ભુગર્ભ ગટરની સમસ્યા ઉકેલવામા તંત્રની બેદરકારી હાેય તેમ જાેવા મળી રહ્યું છે. ફરી એક વખત અહીની નાવલી બજારમા ભુગર્ભ ગટરના પાણી ઉભરાઇને મેઇન રોડ ઉપર વહેવા લાગ્યા છે.

હાલ નવરાત્રી પર્વ ચાલી રહ્યું હાેય તેમજ આગામી દિવસાેમા દિવાળી પર્વ પણ નજીકમા હાેય ત્યારે લાેકાે બજારમા ખરીદી કરવા આવતા હાેય છે. પરંતુ જો લોકો ને ચાલવા માટે રસ્તા ગટરના પાણી ઉભરાયેલા હાેય લાેકાે ખરીદી કરવાનુ પણ ટાળી રહ્યાં છે. જેને પગલે આવિસ્તારના વેપારીઑને પણ ધંધાે કરવામા મુશ્કેલી આવી રહી છે. સરપંચ હિરાબેન ધામતે સતા સંભાળ્યા બાદ અનેક વખત ઉચ્ચકક્ષા સુધી લેખિત અને માૈખિક રજુઆતા કરી છે.

લીલિયામાં ગટરના પાણી સડકો ઉપર

સ્થાનિક લાેકાેએ પણ અનેક વખત આદાેલન કર્યા હતા. પરંતુ હજુ સુધી પરિણામ શુન્ય મળ્યું છે. નાવલી બજાર, મેઇન બજાર સહિત વિસ્તારમા ભુગર્ભ ગટરની પાઇપ લાઇન, કુંડીએની કામગીરી અતિ નબળી થઇ હાેવાથી અવારનવાર ગટર જામની સ્થિતી ઉભી થઇ રહી છે. અહી સરકાર દ્વારા ફાળવવામા આવેલ મશીનરી પણ કામ કરી રહી નથી. ત્યારે સંપુર્ણ ભુગર્ભ ગટરને રદ કરી નવી યાેજના વિશે તંત્રએ વિચારવુ જાેઇએ તેવુ લાેકાે ઇચ્છી રહ્યાં છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.