અમરેલી જવાહર નવોદય વિદ્યાલયમાં ધોરણ 9ના છાત્ર સાથે રેગિંગ, બે વિદ્યાર્થીને શાળામાંથી છુટા કરી દેવાયા

અમરેલી તાલુકાના જવાહર નવાેદય વિદ્યાલયના ધાેરણ 9ના છાત્ર પર રેગિંગ અને મારપીટની ગંભીર ઘટના થોડા દિવસ પહેલા બની હતી. આ નવાેદય વિદ્યાલયમા 700 વિદ્યાર્થીઓ હોસ્ટેલમાં રહી અભ્યાસ કરે છે. વડીયા તાલુકાના સનાળી ગામનાે છાત્ર પણ અહી અભ્યાસ કરે છે. ધાેરણ 11મા અભ્યાસ કરતા કેટલાક છાત્રાે એ થાેડા દિવસ પહેલા કોઈક મુદે બાેલાચાલી કરી હતી અને તેની સાથે બળજબરીથી ધાેરણ 11ના આ છાત્રાે પાંચ દિવસથી કપડા પણ ધાેવડાવતા હતા. ચાર દિવસ પહેલા તેણે કપડા ધાેવાની ના પાડતા બે છાત્રાે દ્વારા બેલ્ટ વડે તેને માર મારવામાં આવ્યો હતો. ઘાયલ છાત્ર સ્કુલની વંડી ટપી નાસી ગયાે હતેા અને પાેતાના ઘરે પહાેંચ્યાે હતાે. અને પાેતાની સાથે થયેલી મારપીટ અંગે વાલીને જાણ કરી હતી.

છાત્ર ત્રણ દિવસથી ઘરે ચાલ્યાે ગયાે હાેવા છતા જવાહર નવાેદય વિદ્યાલયના હાેસ્ટેલ સંચાલકાેને તેની કાેઇ જાણ પણ થઇ ન હતી.જયારે વાલીએ પાેતાનાે પુત્ર ત્રણ દિવસથી ઘરે છે તે અંગે સામેથી જાણ કરી ત્યારે તેમને જાણ થઇ હતી. આમાં જવાહર નવાેદય વિદ્યાલયની પણ બેદરકારી સામે આવી હતી.

કાલે જવાહર નવાેદય વિદ્યાલયના પ્રિન્સીપાલે ઘાયલ છાત્રની ઘરે જઇ મુલાકાત લીધી હતી અને આ અંગે યાેગ્ય પગલા ભરવાની ખાતરી આપી હતી સાથે તેમણે જણાવ્યું હતુ કે હુમલાે કરનાર બંને વિદ્યાર્થીને શાળામાથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા છે. અને આ સમગ્ર ઘટનાનાે રીપાેર્ટ જિલ્લા કલેકટર અને પુનાની હેડ ઓફિસને માેકલવામા આવશે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.