રાજકોટમાં ચા ના શોખીનો માટે મોંઘા સમાચાર …..

0
277
views

રાજકોટમાં હવે ચા ની ચુસ્કી મોંઘી થઈ ગઈ છે, ચા ની ભૂકી, દૂધ, ખાંડ, એલચી ના ભાવમાં વધારો થતાં ટી-સ્ટોલ ધારકોએ ચા ના ભાવમાં 1રૂ. નો વધારો કર્યો છે, જેથી હવે અડધી ચા રૂ.12 ની જગ્યાએ રૂ.13 માં અને આખી ચા રૂ.24 ની જગ્યાએ રૂ.25 માં મળશે. અને આ ભાવ 11મી માર્ચથી શહેરમાં લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. રાજકોટ શહેરની લગભગ 10,000 જેટલી ચા ની હોટેલ અને ટી-સ્ટોલ ઉપર હવેથી આ ભાવે ચા મળશે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.