અમરેલીના 4 છાત્રો 17 કિમી ચાલીને પાેલેન્ડ બાેર્ડર પહાેંચ્યા પણ પાછું યુક્રેન પરત ફરવુ પડ્યું

યુક્રેન રશીયાના યુધ્ધ વચ્ચે યુક્રેનમા ફસાયેલા અમરેલીના ચાર છાત્રાે ભારત પરત આવવા સંઘર્ષ કરી રહ્યાં છે. આ છાત્રાે અન્ય 40 છાત્રાે સાથે બે બસમા પાેલેન્ડ બાેર્ડર પર જવા નીકળ્યાં હતા. જાે કે આ છાત્રાેને માઇનસ 10 ડિગ્રીમા 17 કિમી પગપાળા ચાલવુ પડયુ હતુ અને 12 કલાક લાઇનમા ઉભા રહેવા છતા પાેલેન્ડ બાેર્ડર પરથી યુક્રેન પરત ફરવાનાે વારાે આવ્યાે હતાે કારણ કે પાેલેન્ડ બાેર્ડર આવ્યા બાદ પણ ત્યાં લાંબી કતાર હતી. પરંતુ બાેર્ડર પર અગાઉથી ઉભા રહેલા 100 જેટલા છાત્રાેનાે વારાે આવી ગયાે હતાે. જેથી તે છાત્રાેને પાેલેન્ડમા પ્રવેશવા દેવાયા હતા. જાે કે અહી માઇનસ 10 ડિગ્રી તાપમાન હાેય અને બાેર્ડર પર રહેવાની કાેઇ વ્યવસ્થા ન હાેવાથી અને અનેક છાત્રાેની તબીયત પણ ખરાબ થઈ રહી હાેય તેથી આ છાત્રાેને યુક્રેન પરત ફરવુ પડયુ હતુ. હાલ તાે આ ચારેય છાત્રાે પરત ટર્નાેપીલ પહાેંચી ભારત આવવા માટે એમ્બેસીનાે સંપર્ક સાધી રહ્યાં છે.

અમરેલી જિલ્લાના અલગ અલગ ગામ માથી યુક્રેનમા છાત્રાે અભ્યાસ માટે ગયા છે. જેમા અમરેલીમાથી 12 છાત્રાે, ધારી તાલુકામાથી 4 છાત્રાે, બગસરામાથી 1, નેસડીમાથી 1, સનાળીમાથી 1, સાવરકુંડલામાથી 2, માેરંગીમાથી 1, લીલીયાના 5 અને તલાવડાના 1 છાત્ર યુક્રેનમા અભ્યાસ કરી રહ્યાં છે. હાલ તાે યુક્રેનમા ફસાયેલા છાત્રાે પરિવાર સાથે સાેશ્યલ મિડીયાના માધ્યમથી પરિવારના સંપર્કમા રહે છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.