મહુવાથી સુરત અને બ્રાંદ્રાની ટ્રેન પાંચ મીનીટ વહેલી કરાઈ

ભાવનગર રેલવે બોર્ડે 6 ટ્રેનોના સમયમાં ફેરફાર કર્યો છે. જેમાં મહુવાથી સુરત અને બ્રેન્દ્ર ટ્રેન 5 મિનિટ વહેલી શરૂ કરવામાં આવી છે. જેનો અમલ 1 ઓક્ટોબરથી કરવામાં આવ્યો છે. રેલવેએ મુસાફરોને નવા સમયપત્રક મુજબ મુસાફરી કરવાની સૂચના આપી છે.

  • ભાવનગર રેલવે મંડળે 6 ટ્રેનના સમયમાં ફેરફાર કર્યા
  • મહુવા 19:20 ને બદલે 19:15
  • ભાવનગરથી 45 ને બદલે 4:35 વાગ્યે
  • સાવરકુંડલા પણ હવે 5 મિનિટ વહેલી આવશ

મહુવાથી સુરત અને બ્રાંદ્રાની ટ્રેન પાંચ મીનીટ વહેલી

ભાવનગર રેલવે બોર્ડથી મહુવા-બ્રાંદ્રા ટ્રેન મહુવા 19:20 ને બદલે 19:15, મહુવાથી મહુવા-સુરત ટ્રેન 19:15 ને બદલે 19:35, સોમનાથ-જબલપુર ટ્રેન સોમનાથથી 9:50 ને બદલે 9:55, ભાવનગર-ઉધમપુર ટ્રેન ભાવનગરથી 45 ને બદલે 4:35 વાગ્યે, ભાવનગર-સુરેન્દ્રનગર ટ્રેન ભાવનગરથી 5:00 ને બદલે 4:55 વાગ્યે, ભાવનગર-કચુવેલી ટ્રેન 10:05 ને બદલે 10:10 વાગ્યે ભાવનગરથી ઉપડશે. આસનમોલ ટ્રેન ભાવનગરથી 17:35 ને બદલે 17:45 પર ઉપડશે. મહુવાથી સુરત અને બાંદ્રા માટે પ્રસ્થાન સમય ટ્રેન દ્વારા 5 મિનિટ છે. તેમજ ભાવનગરથી કોચીવેલી અને આસનસોલ સુધીની ટ્રેન પાંચ મિનિટ મોડી ચાલી રહી છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.