અમૂલે દૂધ બાદ છાશ અને દહીંના ભાવમાં પણ વધારો કર્યો

0
242
views

અમૂલે દૂધના ભાવમાં લિટરે રૂ. 2નો વધારો કર્યા પછી હવે અમૂલે દહીં અને છાશના ભાવમાં પણ વધારો કરી દીધો છે. છાશના ભાવમાં લિટરે રૂ. 4નો વધારો કર્યો છે અને 500 મિલિલિટર છાશનો ભાવ રૂ. 2 વધારો કર્યો છે. હવેથી 500 મિલીલીટર ના છાશના ભાવ 13 ની જગ્યાએ 15 થઈ ગયા છે. અમૂલ દહીંના 200 ગ્રામના પેકેટનો ભાવ રૂ. 15થી વધારીને રૂ. 16 કર્યા છે. અને 400 ગ્રામના પાઉચના ભાવ રૂ. 28થી વધારીને રૂ.30 કર્યો છે. આજ રીતે દહીંના એક કિલોના પાઉચનો ભાવ રૂ. 63થી વધારીને રૂ. 65 કરવામાં આવ્યો છે.

દૂધના ભાવ ફેટને આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. બનાસ ડેરીએ કિલોફેટના ભાવમાં રૂા. 30નો અને સુમુલ ડેરીએ કિલોફેટના ભાવમાં રૂા.20નો વધારો કર્યો છે. તેને લીધે દહીં અને છાશના ભાવમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here