100 રૂપિયાના પેટ્રોલ ઉપર ક્યુ રાજય કેટલો ટેક્સ વસૂલ કરે છે ?

જ્યારે તમે પેટ્રોલપમ્પ ઉપર 100 રૂપિયાનું પેટ્રોલ ભરાવો છો, ત્યારે તેમાંથી 52 રૂપિયા ટેક્સ તરીકે સરકારી ખજાનમાં જાય છે. જો તમે દિલ્હી માં 100 રૂપિયાનું પેટ્રોલ ખરીદો છો તો તેમાં 29.0 રૂપિયા ભારત સરકાર ને જાય છે અને 16.3 રૂપિયા રાજય સરકાર ને જાય છે. એટલે કે 45.3 રૂપિયા તમે ટેક્સ તરીકે સરકાર ને ચૂકવો છો. સૌથી વધુ ટેક્સ વસૂલવામાં મહારાષ્ટ્ર આગળ છે. ગુજરાતમાં તમે 100 રૂપિયાના પેટ્રોલ પર 44.5 રૂપિયા સરકારને ચૂકવો છો. જો સરકાર ઇચ્છે તો ટેક્સમાં ઘટાડો કરીને સામાન્ય માણસને થોડી રાહત આપી શકે છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.