અમરેલી: જિલ્લામાં એક જ દિવસમાં 28,778 લોકોને રસી અપાઈ

અમરેલી જિલ્લામાં કોરોના રસી કારણ ઝુંબેશ દરમિયાન એક જ દિવસમાં 28778 લોકોને રસી અપાઈ હતી. 84 દિવસ પછી પણ રસીનો બીજો ડોઝ ન લેનાર લોકોના ઘરે આરોગ્ય ટીમ પહોંચી રહી છે. અને તેમનું રસીકરણ માટે જાણ કરાઇ રહી છે. બીજી તરફ હવે જિલ્લામા 10 માથી 9 ડાેઝ થોડા લાેકાેને અપાઇ રહ્યાં છે જેમને બીજાે ડાેઝ બાકી છે. જિલ્લામાં હર ઘર દસ્તક અભિયાન હેઠળ મેગા વેક્સીનેશન ડ્રાઈવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

બીજા ડોઝના 80 હજાર લાેકાે બાકી હતા. અમરેલી માં કુલ 350 સાઈટ પર એક જ દિવસમાં 40 હજાર લોકોને રસી આપવાની તૈયારી કરવામાં આવી હતી. ઉપરાંત લાેકાેને ઘરે જઇ વેકસીન આપવાનુ પણ આયાેજન કરાયુ હતુ. જે અંતર્ગત દિવસમાં 28778 લોકોએ વેક્સીન લીધી હતી. જેમાં 2938 લોકોએ રસીનો પ્રથમ અને 25840 લોકોએ કોરોના રસીનો બીજો ડોઝ લીધો હતો.

જો કે અમરેલી જિલ્લામાં શનિવારે રસીકરણની ખાસ ઝુંબેશ બાદ રવિવારે રસીકરણની કામગીરી બંધ રહી હતી. આરોગ્ય વિભાગના સુત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તાલુકા દીઠ એક દિવસનો ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યો હતો. જેમાં સૌથી વધારે જાફરાબાદમાં 2400ના ટાર્ગેટ સામે 2449 લોકોને રસી અપાઈ હતી. અહી તાલુકાની દિવસના ટાર્ગેટની 102 ટકા કામગીરી થઈ હતી. સાથે સાથે લાઠીમાં 2580ના ટાર્ગેટની સામે 2588 લોકોને રસી અપાઈ હતી. બાકીના એક પણ તાલુકામાં દિવસનો ટાર્ગેટ પૂર્ણ થયો ન હતો. જાે કે સાૈથી વધુ લાેકાેને વેકસીન અમરેલી અને સાવરકુંડલા તાલુકામા અપાઇ હતી. સાવરકુંડલા તાલુકામા 5859 અને અમરેલી તાલુકામા 3065 લાેકાેને વેકસીન અપાઇ હતી. અા ઉપરાંત બાબરા તાલુકામા 3257 અને રાજુલા તાલુકામા 3062 લાેકાેને વેકસીન અપાઇ હતી.

કયા તાલુકાએ દિવસમાં કેટલા ટકા ટાર્ગેટ પૂર્ણ કર્યો ?

અમરેલીમાં – 41
બાબરામાં 93
ધારીમાં 94
બગસરામાં 56
જાફરાબાદમાં 102
ખાંભામાં 52
કુંકાવાવમાં 68
લાઠીમાં 100
લીલીયામાં 77
રાજુલામાં 66

 

1164 લાેકાેનાે કાેવિડ ટેસ્ટ કરાયાે
જિલ્લામા લાંબા સમયથી કેારેાનાનાે ઉપદ્વવ શાંત છે. કાેરાેનાની ત્રીજી લહેરનાે ભય પણ ઝળુંબી રહ્યાે છે. તેની વચ્ચે હાલમા તાવ, શરદીનાે વાયરાે હાેય શંકાસ્પદ લક્ષણાે ધરાવતા 1164 લાેકાેનાે કાેવિડ ટેસ્ટ કરવામા અાવ્યાે હતાે. જાે કે અેકપણ ટેસ્ટ પાેઝીટીવ અાવ્યાે ન હતાે.

હવે 531 ગામમાં 100 ટકા રસીકરણ
​​​​​​​જિલ્લામા 100 ટકા રસીકરણ થયુ હાેય તેવા ગામાેની સંખ્યા વધી રહી છે. હવે અમરેલી જિલ્લાના 531 ગામાેમા 100 ટકા રસીકરણ થયુ છે. અત્યાર સુધીમા લાેકાેને 17,90,025 ડાેઝ અાપવામા અાવ્યા છે. જેમા પ્રથમ અને બીજા અેમ બંને ડાેઝનાે સમાવેશ થાય છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.